BAARDA SOFTWARE

Identiteit

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de activiteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baarda Software B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77862066 voor de webapplicatie www.proodoss.com en de website www.proodoss.nl

Je kan ons bereiken via support@proodoss.com.

Algemeen

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen, die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan
deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Je rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijziging in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kan je te allen tijde contact met ons opnemen. Wij zullen je verzoek, als deze betrekking heeft op de webapplicatie proodoss.com, doorzetten naar je werkgever en je hierover informeren. In alle andere gevallen volgen wij je verzoek op.

Je hebt volgens de AVG het recht:

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis hebt genomen van de laatste versie.

WEBAPPLICATIE PROODOSS.COM

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet als deze door je werkgever aan ons ter beschikking zijn gesteld. Wij hebben met je werkgever een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken gemaakt zijn over de verwerking van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Reden

Opmerking

E-mailadres

Om in te kunnen loggen

 

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

Identificatie

 

Afdeling/team

Identificatie / Model Baarda

 

Functienaam van Gebruiker

Identificatie / Model Baarda

 

Baarda rol en leerweg

Model Baarda

 

Datum in dienst

Model Baarda

 

Salarisschaal

Model Baarda

 

CAO

Model Baarda

 

Personeelsnummer

Model Baarda

 

Scores die een indicatie geven over de performance van een gebruiker

Model Baarda

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien een gebruiker één of meer toetsen invult en afrondt of indien assessors één of meer toetsen invullen over een gebruiker.

Teksten over de Gebruiker die voortkomen uit de ingevulde vragen en de geschreven conclusies/opmerkingen

Model Baarda

 

Rapportages en dashboards met geschreven en gevisualiseerde output op basis van de scores, teksten en persoonsgegevens die beschikbaar zijn in het portaal.

Model Baarda

 

Salaris zoals ingevoerd door Opdrachtgever

Model Baarda

 

Supportgegevens

Om ondersteuning te kunnen verlenen door Baarda Software aan Opdrachtgever

 

 

Wij verwerken verder geen andere persoonsgegevens, anders dan technische informatie welke nodig is voor de werking van de webapplicatie proodoss.com, zoals bijvoorbeeld IP-adressen die in de logs van de webservers worden opgeslagen. De hiervoor bedoelde informatie wordt periodiek door ons geautomatiseerd verwijderd.

Doeleinden en rechtsgrond

Wij verwerken je persoonsgegevens zodat we invulling kunnen geven aan de overeenkomst die wij met je werkgever hebben gesloten. De wettelijke grondslag voor ons is uitvoering geven aan een overeenkomst. Je werkgever heeft zelf de doeleinden en wettelijke grondslagen vastgesteld. Wij adviseren je contact op te nemen met je werkgever, als je wil weten op basis van welke doeleinden en wettelijke grondslagen zij je persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de webapplicatie proodoss.com afdoende te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen en wachtwoord authenticatie. Het is je eigen verantwoordelijkheid en/of de verantwoordelijkheid van je werkgever om het wachtwoord veilig te bewaren en de werkplekapparatuur, zoals je mobiele telefoon, tablet of laptop waarmee je van proodoss.com gebruik maakt, afdoende te beveiligen.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “sub-verwerkers” genoemd, zoals bijvoorbeeld een hosting provider. Deze sub-verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze sub-verwerkers ook verwerkersovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijn

Wij bewaren en/of verwerken je gegevens zolang wij een overeenkomst hebben met je werkgever. Je werkgever hanteert haar eigen bewaartermijnen. Indien je wilt weten wat die bewaartermijn is, dan kan je dit navragen bij je werkgever.

Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, overeenkomsten, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang

In alle bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

WEBSITE PROODOSS.NL

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website proodoss.nl laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar je te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Social media

Op onze website staat ook een link naar onze LinkedIn pagina om het je zo gemakkelijk mogelijk maken om ook hier informatie over Proodoss te verkrijgen. Lees de privacyverklaring van LinkedIn om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 48 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je via een afmeldlink uit te schrijven. We bewaren je gegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief, totdat je je hebt uitgeschreven. Na afmelding worden je gegevens direct verwijderd.

Contactformulier

Als je een vraag wilt stellen of contact met ons op wilt nemen, dan kan dit per telefoon, per WhatsApp, per e-mail of je kan gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die je aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op je vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij je persoonsgegevens. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is in dat geval ons gerechtvaardigd belang: wij kunnen zo je vragen beantwoorden en je commentaar opvolgen, zodat we onze dienstverlening en/of de website kunnen verbeteren.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “sub-verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze sub-verwerkers verwerkersovereenkomsten gesloten. Het gaat hierbij om onze hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Wij dragen er zorg voor dat ook met deze sub-verwerkers, die je persoonsgegevens verwerken, overeenkomsten zijn gesloten waarin is vastgelegd hoe zij met je gegevens mogen omgaan.

Cookies

Op onze website proodoss.nl worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd. Deze verklaring is te lezen op de website.

Websites of diensten van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacy verklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, voordat je de websites of diensten van deze derden gebruikt.

 

***